DOPRAVA A PLATBA

Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

  • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
  • Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
  • Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 5 pracovných dní.
   2. Online kartou alebo prostredníctvom online bankových prevodov (bankových tlačidiel). V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate od spoločnosti ComGate Payments, a.s.. Odkaz na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Návod pre platbu kartou a platobnými tlačidlami bánk so základným vysvetlením priebehu platieb nájdete nižšie:

Platba online kartou: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

Platba online bankovým prevodom (bankovými tlačidlami): https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

   • Kontaktné údaje na společnosť ComGate Payments, a.s.,  pre prípadné reklamácie alebo dotazy k platbám:
    ComGate Payments, a.s.
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267
   • Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Po dokončení platby budete presmerovaný späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite a my budeme pokračovať v realizácií objednávky.
  • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
  • Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.

 

Doručenie tovaru, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy

  • Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
   1. Doručenie prostredníctvom vybraných dopravných spoločností.
  • Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.
  • Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
  • Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme tohto práva využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.
  • Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
  • Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
  • V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačné doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovať v prípade:
   1. mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
   2. omeškania s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
  • V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, Vy ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
  • V prípade, ak štandardná doba doručenia Tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia Objednávky, budeme Vás o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti Tovaru uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že beriete na vedomie túto dodaciu lehotu Tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od Zmluvy odstúpiť.

 

Tieto podmienky sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok s účinnosťou 1.1.2024