OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Ja Ing. Juraj Buček som konateľ spoločnosti JurajBuček s. r. o., Zlatovská 2187/21, 91105, Trenčín, IČO: 54 558 875, ktorý prevádzkuje webovú stránku www.jurajbucek.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadné ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Ak sa ma budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@jurajbucek.sk.

Prehlasujem
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu. Tiež plním podľa platnej legislatívy informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a zároveň umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sam, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

➤ poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru, atď.).

➤ vedenie účtovníctva
Ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

➤ marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a čo najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettre len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

➤ pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketingové a zacielené reklamy na Facebooku, a pod. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

➤ fotografická dokumentácia, referencie, živej akcie, workshopy
Iba na základe vášho súhlasu môžem využiť vaše fotografie, referencie, spätnú väzbu a pod. A to do doby, pokiaľ súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli naše vlastné. Prijal som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

  • prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu,
  • prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,
  • Facebook, Google,
  • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
  • poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
  • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
  • poskytovatelia platobných braný (poskytovatelia platobných kariet),
  • poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
  • poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
  • partneri spolupracujúci s nami v špeciálnych akciách pre klientov.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem pre spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte konkr0tne práva. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@jurajbucek.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne a pod.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelo ich spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení a pod.)

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rad ak najprv budete o tomto podozrení informovať mna, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že pri spracovávané osobných údajov ja aj moji spolupracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.5.2022